Zásady ochrany osobních údajů DELTA Investiční společnosti, a.s. (a jí obhospodařovaných fondů)

1. Totožnost a kontaktní údaje na správce

DELTA Investiční společnost, a.s. Americká 340/31, Praha – Vinohrady, 12000 IČO: 03232051

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) – Goodking DPO s.r.o.

deltais@kontaktDPO.cz, tel. +420 725 587 047

(dále „my“ nebo „správce“)

Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat. Uplatňujeme „přehledný přístup“ k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy k ochraně soukromí jsou v rámci těchto Zásad uvedeny i kontaktní informace na Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), kterého jmenovala naše organizace DELTA Investiční společnost, a.s.

Obsah a účel dokumentu Zásady ochrany osobních údajů

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů subjektů údajů, především investorů a potenciálních investorů. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a při zpracování osobních údajů postupujeme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů i Nařízení (EU) 2016/679, tj. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo Nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme. Organizace DELTA Investiční společnost, a.s. zabývající se zakládáním, obhospodařováním a administrací fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech se zajištěním kompletních služeb a provozující webové stránky www.deltais.cz a zde uvedené webové stránky jí obhospodařovaných fondů, se zavazuje, že bude chránit a respektovat Vaše právo na soukromí. Tyto Zásady stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od Vás získáme nebo které nám poskytnete.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Povinně osobní údaje zpracováváme v případech, kdy tak ukládá zákon. Dále zpracováváme údaje, které vyplývají z oprávněného zájmu správce, z plnění uzavřené smlouvy nebo z jednání o uzavření smlouvy. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Tyto kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, platební údaje, záznamy pokynů a komunikace s klienty a údaje zjišťované dotazníkem pro určení profilu investující osoby jsou zpracovány na základě právního titulu plnění zákonné povinnosti dle právních předpisů. Především se jedná o zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákon č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a Nařízení komise v přenesené pravomoci EU č. 231/2013. Jelikož se jedná o zákonné požadavky, neposkytnutí těchto osobních údajů způsobí nemožnost zajištění konkrétní služby nebo produktu. Uvedené kategorie osobních údajů jsou zpracovávány za účely plnění výše uvedených zákonných povinností. Údaje jsou zpracovány po dobu 10 let od ukončení obchodu nebo ukončení smluvního vztahu s výjimkou kategorie záznamy pokynů a komunikace s klienty, kde je doba uchování 5 let po roce, kterého se týkají.

Tyto kategorie osobních údajů: identifikační, kontaktní údaje a platební údaje, jsou zpracovány rovněž na základě právního titulu plnění smlouvy. Zpracování výše zmíněných osobních údajů probíhá především za účelem evidence a plnění smlouvy, evidence příchozí investice a výplaty výnosu. Údaje jsou zpracovány po dobu 10 let od ukončení obchodu nebo ukončení smluvního vztahu.

Tyto kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, platební údaje jsou zpracovány na základě právního titulu oprávněného zájmu správce. Zpracování výše zmíněných osobních údajů probíhá za marketingové a obchodní účely, statistické účely a bezpečnostní. Údaje jsou v případě oprávněného zájmu zpracovávány pouze po přiměřenou dobu trvání oprávněného zájmu.

Automatizované rozhodování a profilování

U zpracování všech výše uvedených osobních údajů není využíváno automatizovaného rozhodování. Profilování je využíváno pouze při zkoumání profilu investora při plnění zákonných povinností.

Sdělování Vašich informací

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách. Jedinými příjemci Vašich osobních údajů jsou pouze tyto kategorie (druhy) subjektů: propojené společnosti v rámci skupiny správce a obhospodařovaných a administrovaných fondů, poskytovatelé účetních, auditních a právních služeb, poskytovatelé IT systému či datového úložiště a distributoři. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to je nutné pro soudní řízení nebo abychom ochránili práva či majetek, a to náš nebo i našich zákazníků.

Kde uchováváme Vaše osobní údaje

Údaje, které od Vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“).

Zabezpečení dat

Přijmeme v přiměřeném rozsahu technická a organizační opatření a veškeré další kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s Vašimi osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto Zásad. Pokud jsme Vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, přístupový kód či jakýkoli jiný bezpečnostní prostředek k ověřování, které vám umožňují přistupovat k určitým částem našich webových stránek nebo stránek námi obhospodařovaných fondů, jste zodpovědní za to, že toto heslo budete držet v tajnosti a budete dodržovat naše pokyny.

Vaše práva

Právo na přístup k osobním údajům (článek 15 GDPR)

Jde o právo na potvrzení rozsahu Vašich zpracovávaných osobních údajů. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, pak máte právo na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování, tedy máte právo vědět, jaké osobní údaje, proč a po jakou dobu o Vás zpracováváme.

Právo na opravu osobních údajů (článek 16 GDPR)

Jde o právo na bezodkladnou opravu Vašich nepřesných osobních údajů nebo jejich aktualizaci. Máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje nové nebo údaje v plném znění).

Právo na výmaz osobních údajů neboli právo „být zapomenut“ (článek 17 GDPR)

Ve stanovených případech máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali všechny Vaše osobní údaje, a to nenávratně a ze všech aktivních záloh.

Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)

Ve stanovených případech dle výše uvedeného článku máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR)

Za podmínek stanovených v příslušném článku máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci, je­‑li to technicky proveditelné. Správce nesmí tomuto kroku nijak bránit a musí údaje předat v běžně strojově čitelném formátu. Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, tuto poskytujeme standardně bezplatně.

Právo vznést námitku (článek 21 GDPR)

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů správce, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Dále již pak nebude možné Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud oprávněný zájem nebude dále převažovat nad Vašimi zájmy, právy a svobodami. Pokud je na oprávněný zájem prováděno zpracování pro přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu (článek 77 GDPR)

V případě, že máte pocit, že dochází k porušování Vašich práv a svobod v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

Změny našich Zásad ochrany osobních údajů

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány na našich webových stránkách.

Kontaktujte nás

Pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva na ochranu osobních údajů vůči správci nebo jím obhospodařovaných fondů, můžete nás kontaktovat.

DELTA Investiční společnost, a.s. Americká 340/31, Praha – Vinohrady, 12000 IČO: 03232051

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) – Goodking DPO s.r.o.

deltais@kontaktDPO.cz, tel. +420 725 587 047