Právní upozornění 2022

Právní upozornění

Internetové stránky www.bhmwinvest.com jsou prezentací fondu kvalifikovaných investorů BHMW INVEST SICAV a.s. (dále jen „Fond“), spravovaného investiční společností DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 03232051, se sídlem Americká 340/31, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885 (dále jen „DELTA IS“) a slouží výhradně pro informativní účely.

Účelem internetových stránek a informací na nich uvedených není nahradit statut Fondu ani prospekt dluhopisů, emitovaných Fondem, nebo poskytnout jejich shrnutí. Nejedná se o investiční poradenství, investiční výzkum ani finanční analýzu, ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji investičních akcií Fondu.

DELTA IS podléhá dohledu České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz. Výkon dohledu České národní banky není zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu. Výkon dohledu České národní banky nemůže vyloučit možnost porušení právních povinností či statutu Fondu DELTA IS, depozitářem či jinou osobou a nezaručuje, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

Bližší informace o investiční strategii Fondu jsou uvedeny ve statutu Fondu. Statut Fondu v českém jazyce lze získat na vyžádání v elektronické podobě nebo listinné podobě u DELTA IS.

Investice do investičních nástrojů s sebou nese rizika, která nejsou v tomto dokumentu podrobně popsána, návratnost investované částky není zaručena. DELTA IS jako investiční společnost není ze zákona účastníkem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Bližší informace o jednotlivých rizicích jsou uvedeny ve statutu Fondu a v prospektu dluhopisů, emitovaných Fondem.

Informace k nabídce dluhopisů

V případě, že Fond emituje dluhopisy, pro na těchto internetových stránkách uvedenou nabídku dluhopisů platí povinnost vyhotovit prospekt. Prospekt je uveřejněn na těchto internetových stránkách, záložka Pro investory, a lze jej bezplatně stáhnout.

DELTA IS jako správce emitenta na požádání investorovi bezplatně poskytne listinnou kopii prospektu. Listinné kopie prospektu jsou investorům k dispozici v sídle DELTA IS, Americká 340/31, Vinohrady, 120 00 Praha 2.
Jakékoliv rozhodnutí investorů o koupi dluhopisů by mělo být založeno na informacích obsažených v prospektu a emisních podmínkách dluhopisů a na vlastní analýze výhod a rizik investice do dluhopisů provedené investorem, resp. jeho odbornými poradci.